X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

  

  

 

برگی ازفلسفه بوکس

  

 

.هدف عموم ورزشهااعم ازرشته مهیج وتاریخ سازبوکس گسترش پرچم عشق و نوعدوستی ونهایت خدمت به پایداری صلح وانسانیت است وگرنه آنهایی که به پرورش گردن کلفت مشغولند از این دایره خارج هستند.فلسفه بوکس یکبار با اسطوره محمد علی کلی نوشته شد چه کسی ومی تواند جرات وتوان نزدیک شدن به رکوردهای جاودانه ورزشی،اخلاقی وچهره انسانی کلی راداشته باشد؟ هرگونه تلاش برای رسیدن به این غیرممکن درواقع کشف دوباره قاره امریکا خواهدبود! 

 

تصویری واقعی ومستندازجنگ ویتنام که یک کمون ویتنامی  گلوله خودرابرسرجوان آزادیخواه ومخالف خالی میکند.

دیگر اعجوبه ای که بتواند فلسفه بوکس رادیگر باراینگونه باتصویروچهره انسانی تفسیر نماید هرگزقدم به این جهان نخواهد گذاشت. بوکس ورزش قلدری وگردن کلفتی وبزن بهادری و...نیست وحتی داشتن فلان رکورد وکسب فلان مقام...در نهایت چه کسی می تواند تایسون شکست ناپذیر را بار دیگر در پرده سینمای مستندبوکس جهان به تصویربکشد؟ ورکورد های بی حساب وکتاب این ابر مرد را تکرار نماید؟با این نوشته ها قصد تبلیغ وتمجید بخش خشونت بار رکورد های تایسون نیستم!تایسون با این درس های خشونت بار خود را قربانی کرد که برخی ها بفهمند بوکس هرگز بدنبال خشونت و بزن بهادری و...نیست! هدف گسترش مهربانیها دفاع از این فضای امن و صمیمیتهاست.تاسیس باشگاه ها وتولید مربیان و...جز تبلیغ انسانیت مهربانی صفا تقویت دوستی و برادری و ...نمی باشد ...کلی وتایسون وحتی جوفریزر وجورج فورمن خونریزودلسوز!راتاریخ ساختند.درواقع محمدعلی کلی برای بوکس ساخته شده بودوبوکس اوراانتخاب کردنه اینکه اوبوکس راانتخاب کرده باشد!...وحتی تایسون هم اینگونه تصویری ازخودبجای گذاشت.تاریخ برای همیشه دفتر رکورد آنان را بستند که هیچ اعجوبه ای را توان دست اندازی به آن نباشد.تاریخ برای یکبار میخواست به انسانها درس نوعدوستی و گسترش صلح را بیاموزد از کجای اعجوبه کلی بنویسیم؟از پشت پا زدن اوبه مدال طلای المپیک!؟اعلان آتش بس اوبه جنگ ویتنام؟!دفاع ازسیاه پوستان جهان؟همکاری بامالکوم ایکس ویاتثبیت تصویرصلح وانسانیت اوبانلسون ماندلادرافریقای جنوبی؟و...  

 

 

درنهایت محمدعلی امروزاسطوره زنده چهره انسانی وسفیرصلح شناخته میشود... و...

بیایید بوکس را از نو بشناسیم...

بزرگان ادبیات ،فلسفه،سینماو...زیادی برصفحه زیبای تاریخ بوکس امضای تاییدخودرا زده اند،از"آنتونی کوئین تاارنست همینگوی ونلسون ماندلاوچه گوارای اسطوره ای وفیدل کاسترو چهره ماندگارانقلابها وفیلسوف وسیاستمدار دیوانه نمای عصرکاپیتالیسم کثیف!... 

 

صحنه ناک اوت شدن فورمن توسط محمدعلی درراندهفتم مبارزه معروف به"آوازدرجنگل" 

نبردمحمدعلی بافورمن دردرکینشازا پایتخت کشورزئیرمبارزه معروف ومشهوربه نبرد"آوازدرجنگل" 

 

ارنست همینگوی چهره فناناپذیرادبیات فرانسه وجهان

واینک تو آقای ولی پناهی!(رییس اداره ورزش وجوانان پارساباد) که خود را نماینده ورزش ...و...میدانی،تو صاحب این قلم وشعورنیستی که سحر وافسون بوکس بفهمی و تازه هم بتوانی بنویسی در این راهها بایدچه بسیار دست وپا ها شکسته شود و چه بسیارعمری تباه شودتازه آنوقت اگرماندی وبعد از کلی زندگی سخت و سنگین و سر خم نکردن به نامردیهای روزگار تازه اگر توانستی بر روی پای خود بایستی می توانی فقط جمله ای!تنها جمله ای از این افسون را نقل کنی!من جمله خود را نقل کردم و رفتم تا روایتگر افسونی دیگر از بوکس خدا نگهدار. 

جو فریزر ومحمدعلی بازیگران معروف بازی قرن درفیلیپین  

محمدعلی کلی وجورج فورمن دو رقیب دیرینه درمراسم اهدای جایزه اسکار 

 

خداوندان بوکس جهان!